Sign in to follow this  
Followers 0
Fedaykin

Remember kids, swearing isn't cool...

5 posts in this topic

...unless it's in Chinese:

 

Insults

(guh jun duh) Hwoon dhan! – (a real) Jerk / bastard

Ke wu de lao bao jun – Horrible Old tyrant

Liou koe shway duh biao-tze huh hoe-tze duh bun ur-tze – Stupid son of a drooling harlot and a monkey

Yu bun duh – Stupid

Gou sh – Dog shit

Pyen juh duh jiou cha wen – Stubborn Disciplinarian

Luh-suh – garbage

jing-(chang) mei yong duh – Consistently useless

Fong luh – Crazy

fahng-tzong fung-kwong duh jeh - a knot of self indulgent lunacy

niou-se – Cow dung

shiong mao niao - panda urine

Gao yang jong duh goo yang - Motherless goat of all motherless goats

Da-shiong bao (tse shr la) doo tze! – the explosive diarrhoea of an elephant

Jien hwo - cheap floozy

Ching-wah TSAO duh liou mahng - frog-humping son of a bitch

BUN tyen-shung duh ee-DWAY-RO - Stupid, inbred pile of meat

Meh, tah mah duh hwoon dahn - Mother ******* son of a bitch

Huh choo-shung huh tza-jiao duh tzang-huo! - Filthy fornicators of livestock!

HOE-tze duh PEE-goo - Monkey's butt

Suoxi – trivial/petty

Nee mun DOH shr sagwa - Idiots. All of you

BOO hway-HUN duh PUO-foo - remorseless harridan

Wahg-ba DAN duh biao-tze – harlots of Sons of bitches

Tah-shr SUO-yo DEE-yure duh biao-tze duh MAH! - Whores in hell!

Wang bao DAHN - dirty bastard sons of bitches

niao SE duh DOO-gway - piss-soaked pikers

FAY-FAY duh PEE-yen - a baboon's ass-crack

shiong-mung duh kwong-run - violent lunatic

JAN-doh duh ee-KWAI-ro - dangly piece of flesh

shiong tse sha sho - brutal assassin

Wuo duh MA - Mother-of-Jesus

go-se – crap

jen mei NAI-shing duh FWO-tzoo - Extraordinarily impatient Buddha

LAN-dan JIANG – weak ass sauce

 

Curses

Wuh duh ma huh ta duh fung-kwong duh wai-shung doh - Holy mother of God and all her wacky nephews

Run-tse duh FWO-tzoo - Merciful Buddha

Te ma de! - Your Mother!

Ai ya! Hwai leh! Or Ai ya, wo mun wan leh! – We’re doomed!

Tian Xia suo you de ren dou gai si – Everyone under the sky should die

Kwong-chee duh – Balls!

Go tsao duh – Dog humped

Wuh de ma - Mother of god

Jen dao mei - Just our luck

Tyen shiao duh – in the name of all that's sacred

Tzao gao – Crap

Jien tah duh guay! - Like hell!

Tyen shiao duh – God knows what

Niou-se – Cow shit

Lao tyen, boo – Oh God no!

Wuh de tyen, ah - Dear god in heaven

Shee-niou – Cow sucking

Tyen-sah duh UH-muo – goddamn monsters

What the guay do – what the Hell?

Chur ni-duh – Screw you!

Lao TYEN yeh – Jesus!

Tai-kong suo-yo duh shing-chiou sai-jin wuh duh pee-goo - All the planets in space flushed into my butt

Tsai boo shr – No way

Fay hwa – Nonsense

choo fay wuh suh leh – over my dead body

Ai ya – damn!

Je shr shuh muh lan dong shi!? – What is this garbage?

Yeh-soo, ta ma duh… – Jesus mother of a jumped-up…

Nee boo gahn dahng, nee hwong chong – you don’t deserve her, you bully

gun HOE-tze bee DIO-se - engage in a feces hurling contest with a monkey

Tzao-gao! – dammit!

Shun-SHENG duh gao-WAHN - Holy testicle!

fei-oo - junk

 

 

Questions/Instructions

Ma-shong! - Now!/Go!

Zhu Yi - Watch your back

Bi Zuei – Shut Your Mouth

Qing jing – Come in

Ni men dou Bi Zuei! – Everyone shut the hell up

Tee wuh duh pee-goo - Kick me in the ass

BEE-jway, neen hen BOO-TEE-TYEH duh NAN-shung! - Shut up, you inconsiderate schoolboys!

Shi ah – Affirmative

Shuh muh? – I’m sorry?

Qing zai lai yi bei [drink]? – can I get another [insert drink here]?

Dong ma? - Understand?

Hoo-tsuh - Shut up

Dung ee-miao – Hold on a second

Nee hao? – hello?

FAHNG-sheen - Don't worry

Shah muh? - What?

Wei! – Hey!

Gwon nee tze-jee duh shr - Mind your own business

EE-chee shung-hoo-shee - Let's take a deep breath

KWAI chur hun-rien duh di fahng - Go far away very fast

Nah may gwon-shee – That’s ok then

Dahng rahn – of course

 

Compliments and greetings

Bao bay - Sweetheart

TZOO-foo nee, mei-mei - Blessing on you, dear sister

Lao pung yo, nee can chi lai hun yo jing shen – You’re looking wonderful

Shwai – cute/handsome

nyen ching duh – young one

Sheh-sheh - Thank you

Xiao Mei mei - Little sister

Nee hao? – hello?

Zhen de shi tian chai! – Absolute Genius!

jing-tsai – brilliant

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

If you have an iPhone there's an app for that.

Called Cussify. Swear phrases from the show in Chinese, translated so you can know what exciting swears you're saying as well as sorta phonetic ways off sayin' em.

Share this post


Link to post
Share on other sites
If you have an iPhone there's an app for that.

Called Cussify. Swear phrases from the show in Chinese, translated so you can know what exciting swears you're saying as well as sorta phonetic ways off sayin' em.

 

+10 geek points to lou! :ugeek: :ugeek: :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0